تندیس خمینی در میدان مرجعیت قم توسط جوانان معترض این شهر به آتش کشیده شد. چهارشنبه شب ۱۰ فرورد‌ین‌ماه ۱۴۰۱، تندیس خمینی در این شهر به آتش کشیده شد. این تندیس در میدان مرجعیت شهر قم قرار دارد.

آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۰ با به آتش کشیدن عکس‌ها، بنرها و تندیس‌های مختلف در شهرهای مختلف گذشت. بنر، عکس و نمادهایی از قاسم سلیمانی و خامنه‌ای در اکثر شهرهای کشور به آتش کشیده شد و یا پاره گردید. به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی نیروهای امنیتی دیکتاتوری حاکم، حفاظت از این بنرها و نمادها بود.

نهادهای امنیتی حکومت سعی کردند با گسترش نهادهای مختلف (مانند گشت‌های محله محور)، جلوی به آتش کشیدن این عکس‌ها و نمادها را سد نماید. اما موضوع آتش زدن‌ها نه تنها کم نشده که بیشتر هم شده است.

تخریب و آتش زدن تندیس خمینی و نمادهای حکومتی سابقه قبلی دارد

در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ یکی از میادین اصلی اردستان در استان اصفهان شاهد عملیات تخریبی علیه تندیس خمینی در این شهر بود. فرماندار اردستان نیز خبر از دستگیری فردی در استان اصفهان داد که به تندیس خمینی اهانت کرده است.

این حرکت‌های تخریبی مردم علیه نمادهای مقدس دیکتاتوری حاکم، نشان‌دهنده نارضایتی شدید مردم نسبت به این حکومت و نمادهای آن می‌باشد.