جوانان معترض درآبدانان مجسمه قاسم سلیمانی را آتش زدند. قاسم سلیمانی در میان شادی مردم و بوق ماشین‌ها در حال سوختن است

جوانان معترض در آبدانان مجسمه قاسم سلیمانی در میدان اصلی شهر را آتش زدند. مردم با شادی و بوق ماشین‌ها نظاره‌گر سوختن مجسمه هستند. جوانان آبدانان در این روزها چندین تظاهرات برپا کرده و با نیروهای یگان ویژه و پاسداران لباس شخصی درگیر شده‌اند. با بالا گرفتن اعتراضات، آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی به صورت یک امر عادی در بیشتر شهرهای کشور درآمده است. مردم و جوانان معترض در آبدانان با این اقدام انزجار خود از نمادهای حاکمیت را به نمایش گذاشته‌اند.