آثار لنین

 1. سە منبع و سە جزء مارکسیزم
 2. چە باید کرد
 3. دولت و انقلاب
 4. سخنرانی در بارە حزب
 5. جنبش جهانی و اوضاع کنونی
 6. بە روسائیان فقیر
 7. مجمەعەء سخنرانیها
 8. وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی
 9. در بارە مبارزە درونی حزب سوسیالیست ایتالیا(١)
 10. یکی از مسائل اساسی انقلاب
 11. خوردە بورژوازی
 12. مارکسيسم و رویزیونيسم
 13. پيرامون دو خط در انقلاب
 14. کمونیسم و جنبش زنان کارگر
 15. دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك(لنين)
 16. دو رسالە دربارە ماتریالیسم تاریخی انگلس
 17. فاجعۀ در شرف وقوع و لنین راه مبارزه با آن
 18. چهار مقالە از لنین
 19. تزهای آوریل ١٩١٧
 20. بيماري كودكي «چپ گرايي» در كمونيسم(لنين)
 21. مجموعه سخنراني ها در كمينترن ١
 22. مجموعه سخنراني ها در كمينترن – ۲(لنين)
 23. کارل مارکس ١ _(زندگی نامەء مارکس و شرح مارکسیسم)
 24. امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى
 25. آنارشیسم و سوسیالیسم
 26. در باره اعتصاب
 27. چرا سوسيال دموکراتها بايست اعلام جنگی مصممانه و بيرحمانه بر عليه سوسياليست-روولوسيونرها بدهند
 28. وظايف جوانان انقلابی
 29. اول ماه مه
 30. از نارودنيزم تا مارکسيسزم
 31. دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک
 32. دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی
 33. مرحله کنونی در انقلاب دمکراتيک
 34. شیوه برخورد به احزاب بورژوازی
 35. دو اوتوپی !
 36. دين ازديد« لنين »
 37. درباره غرور ملی وليکاروسی
 38. آیا ژاکوبنیسم برای کارگران ترسناک است؟
 39. حق ملل در تعین سرنوشت خیش
 40. در بارە مارکس و مارکسیزم
 41. ماتریالیسم و امپریوکریتی سیسم
 42. برگزیده‌ای از آثار لنین در رد انحلال طلبی قسمت اول
 43. لنین و کودکان
 44. لنین – کارل مارکس

نامه اول لنین به ماکسیم گورکی (لنین)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *