لنین

امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى

 سە منبع و سە جزء مارکسیزم

چە باید کرد

دولت و انقلاب

حق ملل در تعین سرنوشت خیش

خوردە بورژوازی

سخنرانی در بارە حزب

جنبش جهانی و اوضاع کنونی

بە روسائیان فقیر

مجمەعەء سخنرانیها

وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی

در بارە مبارزە درونی حزب سوسیالیست ایتالیا(١)

یکی از مسائل اساسی انقلاب

مارکسيسم و رویزیونيسم

پيرامون دو خط در انقلاب

کمونیسم و جنبش زنان کارگر

دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك(لنين)

دو رسالە دربارە ماتریالیسم تاریخی انگلس

فاجعۀ در شرف وقوع و لنین راه مبارزه با آن

چهار مقالە از لنین

تزهای آوریل ١٩١٧

بيماري كودكي «چپ گرايي» در كمونيسم(لنين)

مجموعه سخنراني ها در كمينترن ١

مجموعه سخنراني ها در كمينترن – ۲(لنين)

کارل مارکس ١ _(زندگی نامەء مارکس و شرح مارکسیسم)

آنارشیسم و سوسیالیسم

در باره اعتصاب

چرا سوسيال دموکراتها بايست اعلام جنگی مصممانه و بيرحمانه بر عليه سوسياليست-روولوسيونرها بدهند

وظايف جوانان انقلابی

اول ماه مه

از نارودنيزم تا مارکسيسزم

دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک

دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی

مرحله کنونی در انقلاب دمکراتيک

شیوه برخورد به احزاب بورژوازی

دو اوتوپی !

دين ازديد« لنين »

درباره غرور ملی وليکاروسی

آیا ژاکوبنیسم برای کارگران ترسناک است؟

برگزیده‌ای از آثار لنین در رد انحلال طلبی قسمت اول

لنین و کودکان

لنین – کارل مارکس

نامه اول لنین به ماکسیم گورکی

پلاتفرم تاکتیکی برای کنگرۀ وحدت