آری به انتخابات مردمی و نه به انتخابات نمایشی

برای اولین بار درتاریخ خونین چهل و دو ساله جمهوری اسلامی ، بخش عظیمی از زحمتکشان و کارگران تهیدست، معلمان ، بازنشستگان، زنان ، دانشجویان و دیگر اقشار اجتماعی عزم خود را برای گفتن نه به نمایش تحقیرآمیز به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری جزم کرده اند.
مادران داغدار سقوط هواپیمای اوکراینی، مادران پارک لاله، مادران خاوران، مادران جوانان ایرانی که درجریانات اعتراضات گسترده خیابانی سالهای 88، 96 و 98 به وحشیانه ترین اشکال به دست نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی کشته ، زندانی و شکنجه شدند به نمایش مفتضحانه انتخابات ریاست جمهوری نه گفته اند.
صدای اعتراض و نه به انتصابات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در هر كوي و برزن به نشانه ی اعتراض به وضعیت موجود طنين انداز است، از پیام زندانیان سیاسی از درون سیاهچال های رژیم اسلامی بگیر تا تشکلات مستقل کارگری،زنان، احزاب و سازمان های انقلابی و دموکراتیک همه همصدا با هم خواهان عدم شرکت در این نمایش انتخاباتی شده اند.
حاکمان دینی فاسد و خودکامه و نیروهای امنیتی آتش به اختیارشان ازاین لرزش اجتماعی در واهمه اند.
امروز جامعه ایران درفضائی آغشته به رعب و وحشت از سبعیت نیروهای حکومتی ازیک سو و تهاجم مردم به ستوه آمده برای رهایی از سوی دیگر ، با بحران عمیق فقر و معیشت، با بحران نارکارآمدی و فساد گستردۀ سیستم دولتی، با بحران محیط زیستی ای که کمبود آب و نتیجتا کمبود برق را به بارآورده، با صور مختلف نابرابریهای اجتماعی، طبقاتی، جنسیتی و قومی نیز با بحران کرونا دست و پنجه نرم میکند
شرکت نکردن در انتخابا ت ریاست جمهوری نشانگر درک عمیق و گسترده ایرانیان از نقش حکومت سرمایه اسلامی در ایجاد این بحرانها وعدم مشروعیت و صلاحیت آن برای پاسخگوئی به این بحرانهاست. در عین حال روشن است که در نظام سرمایه داری انتخابات به مفهوم تغییرات اساسی نبوده و نابرابری اجتماعی ادامه خواهد داشت
همراه و همصدا با کارگران و زحمتکشان، با مالباختگان و بازنشستگان، با دانشجویان، معلمان، زنان و مادران داغدار و همه ایرانیان آزادیخواه و عدالت طلب : رای بی رای.
جمعی از فعالین سیاسی چپ، سیدنی – استرالیا
26 خرداد 1400

Share: