ماری آنژ پاتریسیو مترجم فرانسوی که مقاله های مانلیو دینوچی را به فرانسه ترجمه می کند و ترجمۀ فارسی آن را نیز مدیون کارهای او هستیم  پیغامی از سوی یکی از دوستانش دریافت کرده که به شرح پی آمده است :

محض اطلاع تو باید بگویم که من در لهستان طی دو سال در دورانی که هنوز سوسیالیست بود کار کرده ام و با چند نفر در آن جا در رابطۀ نزدیک هستم. اخیراً در چارچوب امداد رسانی به تعدادی از کمونیست ها، سندیکالیست ها یا به طور خیلی ساده هنرمندان و آموزگاران اوکرائینی که مجبور به فرار از چنگ رژیم نازی کی یف شده بودند چند بار به لهستان رفتم. 

اخیراً « افتخار» داشتیم آفیشی را روی تابلوی آفیش های مرکز بهداشتی یک شهر کوچک زیبا که بین لویو و مرز لهستان واقع شده کشف کنیم، ترجمۀ آنچه روی این آفیش دیده می شود را در پی آمده می بینی، پس از بررسی با دوستان مطلع دیگری، می توانم تأیید کنم که این آفیش به شکل مشابه در همۀ مناطق لویو دیده می شود.

« آزمون دی ان اِی  ژن روسی…170 یورو

پس از نتیجۀ منفی، مدرکی دریافت خواهید کرد که نژاد ناب اوکرائینی شما را گواهی می کند.»

« Test ADN des gènes moscovites …… 170 €

Après résultat négatif de votre test, vous recevrez 

un document officiel attestant que vous 

êtes ukrainien de race pure. » 

ترجمۀ حمید محوی

پاریس، 15 دسامبر 2022