آمنە کاکەباوە، نمایندە پارلمان سوئد از حزب چپ

دوستان زیادی راجع به نظر من در مورد تحولات اخیر در ایران بعداز مذاکرات رژیم با چهار حزب ناسیونالیست اپوزیسیون کرد، سوال کردەاند. در سطور پایین به اختصار ارزیابی و نظرم را در مورد تحولات سیاسی اخیر ایران تقدیم خواهم کرد.رژیم جمهوری اسلامی شدیداً تحت فشار هست و برای حفظ و بقای خود به هر وسیلەای متوسل می‌شود. بحران عمیق سیاسی و اقتصادی رژیم تاثیرات مخرب داخلی، منطقەای و بین‌المللی پیدا کردە است.
رژیم از تداوم بحرانی که در آن گیرکردە، نگران است و از ارادە مردم جان بە لب رسیدە نیز که خواهان تغییر این رژیم هستند بە وحشت افتادە است. تمام قوانین رژیم که بر اساس شریعت اسلام شیعە پایە‌ریزی شدە، مردم را از اتبدایی‌ترین حقوق خود محروم گشتەاند. جمهوری اسلامی کشمکش با آمریکا را بە عنوان وسیلەای برای خفە کردن اعتراضات داخلی به کار می‌گیرد.
از طرف دیگر رژیم جمهوری اسلامی همچون اردوغان از مردم مبارز کردستان و دستاوردهای آنها در سوریە و عراق نگران است. دولت آمریکا کمکهایی در مبارزە علیە داعش در اختیار کردها قرار داد؛ اما مردم کردستان بە روشنی می‌دانند که استراتژی آمریکا منافع دیگری را دنبال می‌کند و دولتهای مرتجع از مردم کرد نیز در راستای اهداف خود استفادە کردەاند.
شخصاً فکر می‌کنم که گفتگو با دشمن هم اگر علنی و برای اهداف مشخصی انجام گیرد، امری بدیهی است. رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی از مذاکرە با نیروهای ناسیونالیست کرد دَم می‌زند که بە مدت 31 است که این احزاب را از میان مردم بە خارج از مرزها بیرون راندە است. روشن است هرگونە مذاکرەای بایستی کاملا علنی و با آگاهی و مشارکت تودە مردم صورت گیرد. در حالیکە رژیم جمهوری اسلامی مردم کردستان و ایران را از حقوق ابتدایی و دمکراتیک خود محروم کردە است، دم زدن از مذکرە با چنین رژیم سرکوبگری، تنها عوامفریبی و بخشی از سیاست سرکوب و ارعاب رژیم بە حساب می‌آید.
سرکوب آزادیهای دمکراتیک ، تداوم شکنجە و اعدام، قانونی کردن تن‌فروشی جنسی تحت عنوان قانون صیغە روز بە روز گسترش پیدا کردە و مردم ستمدیدە در ایران و کردستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود توسط رژیم جمهوری اسلامی محروم گشتەاند. رژیم اسلامی در راستای سیاست سرکوب و ارعاب مردم و بە منظور سرپوش گذاشتن بر بحرانهای فزایندە به مذاکرە با احزاب ناسیونالیست کرد روی آوردە است.
جمهوری اسلامی در حالی احزاب ناسیونالیست کرد را با مذاکرە پنهانی در کشور نروژ مشغول می‌کند که سیاست سرکوب، شکنجە، اعدام و پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی را تشدید کردە است. متوقف کردن سیاست سرکوب بایستی جزو پیش‌شرط هرگونە مذاکرەای باشد کە ضروری است علنی و با مشارکت مردم صورت گیرد. در شرایطی که هیچ نشانی از توقف سیاست سرکوب شدید وحشیانە موجود نیست، هرگونە مذاکرە با این رژیم تنها می تواند بە معنی برباد دادن مبارزات طولانی مدت مردم ستمدیدە کردستان و ایجاد توهم و خوش‌باوری بە رژیم سرکوبگر اسلامی باشد.

 

 

Share: