آموزه های جنسی؛ دست اندرکاران مصاحبه با کودکان بازداشت شدند

عوامل تهیه کننده مصاحبه‌ای با کودکان که در شبکه‌های مجازی مورد بازدید زیادی قرار گرفته بود، به دستور دادسرای ارشاد تهران بازداشت شدند. در این مصاحبه از کودکان پرسیده شده بود که “آیا از چگونگی تولد خود اطلاع دارند؟”. اندکی پس از انتشار خبر بازداشت این افراد مصاحبه هایی اقرارگونه از آنان در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در طی این مصاحبه عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می کردند.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان عوامل تهیه یک مصاحبه با کودکان درباره چگونگی نحوه تولد، بازداشت شدند.

بازداشت این افراد به دستور دادسرای ارشاد تهران صورت گرفته است.

در گزارش این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی، دلیل این بازداشت “درخواست‌های متعدد مردم از سامانه دادسرای ارشاد تهران برای پیگیری مسئله” عنوان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان مصاحبه‌ای با عوامل تهیه این برنامه انجام داده و آنان با ابراز پشیمانی از مردم عذرخواهی کرده‌اند.

این بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که برای مثال در سند توسعه ۲۰۳۰ کشورها متعهد به آن می‌شوند که اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به ویژه با هدف تنظیم خانواده باید صورت بگیرد.

Share: