بنا به این گزارش نصرالله امیرلو ، محمد ایران‌نژاد و مرتضی صیدی برای «تشکیل گروه با عنوان اتحادیه کارگری با گفتمان الحادی کمونیستی» به دادگاه احضار شده‌اند.

از میان این سه نفر محمد ایران‌نژاد از بابت یک پرونده قبلی در حال سپری کردن حکم چهار ساله خود در زندان اوین است.