تعدادی از کارگران فولاد اهواز به دلیل درخواست افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشت، توسط پلیس اطلاعات و امنیت خوزستان احضار شدند.
این نهاد امنیتی سرکوبگر با ارسال احضاریه برای تعدادی از کارگران فولاد اهواز از آنها خواسته که برای ادای توضیح به بخش پلیس امنیت اقتصادی مراجعه کنند.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفته گذشته، با برگزاری چند تجمع در مقابل استانداری خوزستان نسبت به وضعیت معیشتی و پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض کردند.