با نزدیک شدن پایان سال، کارگران در انتظار گرفتن عیدی و پاداش سالیانه خود هستند. اندک پولی که در آتش گرانی و تورم بسرعت ناپدید می‌شود. اما عده‌ای از کارفرمایان با استفاده از بی‌قانونی حاکم بر جامعه کارگری از دادن عیدی و پاداش سالیانه به کارگران خودداری می‌کنند. ندادن عیدی و پاداش پیش از پایان سال به یک روال تبدیل شده است. با توجه به گرانی و تورم زمانی، این مبلغ به دست کارگران می‌رسد، ارزش آن حتی تا نصف هم رسیده است.

عده‌ای از کارفرمایان برای فرار از پرداخت عیدی و پاداش سالیانه اقدام به اخراج کارگران می‌کنند. این اقدام با سوءاستفاده از عدم نظارت وزرات کار صورت می‌گیرد. یک فعال حقوق کارگری در این رابطه می‌گوید:

«اخراج کارگر از سوی کارفرما در ماه‌های پایانی سال و برای فرار از عیدی و پاداش کار غیرقانونی است و این وظیفه وزارت کار است که باید بر کارگاه‌ها نظارت کند تا برخی کارفرمایان به کارگران اجحاف نکنند.»

 وزارت کار بایستی با نظارت دائم بر کارفرمایان از این اقدام آنها جلوگیری کند. زیرا ندادن حق سنوات و عیدی غیر قانونی است. کارگران نیز باید با شکایت از کارفرما، جلوی این پایمال شدن حقوق خود را بگیرند.

کارفرمایان بدون توجه به این که کارگران ماهر سرمایه یک کارگاه تولیدی هستند، تنها به فکر سود لحظه‌ای خود هستند. آنها از عدم نظارت اداره‌های کار استان‌ها سوءاستفاده می‌کنند. در این میانه کارگران اولین قربانیان این سیاست استثماری خواهند بود. بحران اقتصادی باعث رکود توانمندی حرفه‌ای در بین کارگران نیز شده است. پایین آمدن مهارت‌های حرفه‌ای در حال افزایش و تبدیل شدن به یک بحران صنعتی است. سران حکومت با عدم حمایت از کارگاه‌های صنعتی آنها را به ورشکستگی کشانده‌اند. عدم پرداخت عیدی و پاداش سالیانه یک نمونه از بحران‌هایی است که کارگران چندین سال است با آن دست به گریبان هستند.