اخراج ۲۵۰ کارگر لوله سازی ماهشهر

ساقط نمودن خانوارهای محروم کارگری از هست و نیست یا «تعدیل با ملاحظه»!!

فریدون بندری، فرماندار ماهشهر، درباره اخراج ۲۵۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی ماهشهر و درحالی که به جای «اخراج کارگران» از عنوان «تعدیل نیرو» استفاده کرد، گفت: مدیران کارخانه دلیل این کار را کاهش فروش عنوان کرده‌اند ولی «تعدیل نیرو باید با ملاحظه» انجام شود. 

گروه اتحاد بازنشستگان

Share: