حدود ۷۰۰ تن از کارگران شرکت موتوژن تبریز از محل کار خود اخراج شدند. اخراج این کارگران در پی اعتصاب ۹ روزه آن ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود ۷۰۰ تن از کارگران شرکت موتوژن تبریز از محل کارخود اخراج شدند.

اخراج این کارگران در پی اعتصاب ۹ روزه آن ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

این کارگران از دلایل اعتصاب خود را اعتراض به سطح پایین دستمزد، عدم یکسان سازی دریافتی ها و عدم عقد قرارداد مستقیم عنوان کردند.