اروپا باید بیاموزد که با زبان قدرت صحبت کند.

اورزولا فون درلاین، رئیس جدید کمیسیون اروپا گفت: اروپا باید یاد بگیرد که با زبان قدرت صحبت کند.
وی تاکید کرد؛ به ویژه در حوزه سیاست امنیت باید بیاموزیم که با زبان قدرت صحبت کنیم.
وی در کنفرانس بنیاد کنراد آدناور در برلین گفت: قدرت نرم امروزه به تنهایی کافی نیست. اگر ما می خواهيم تا دنیا به مواضع و ديدگاههای ما احترام بگذارد و تاثیر گذار باشد، باید صحبت کردن با زبان قدرت را فرا بگیریم.
رئیس جدید کمیسیون اروپا ادامه داد: ما باید در وحله نخست خود را در جاهایی که مدتهاست بر روی دیگران حساب باز کرده ایم، قوی کنیم، به طور مثال در سیاست امنیت.

Share: