از خواست های کارگران هفت تپه پشتیبانی کنیم

خلع ید از رستمی و اسد بیگی – کارفرمایان خاطی و یغماگر شرکت نیشکر هفت تپه – خواست کارگران هفته تپه روز سوم دیماه با شرکت کارگران، دانشجویان، معلمان در … ادامه خواندن از خواست های کارگران هفت تپه پشتیبانی کنیم