استاندار کرمانشاه از پیک دوم کرونا خبر داد: ‘۲۵۶ نفر بستری هستند’

به گزارش ایسنا، بازوند گفت: در پیک اول بیماری تعداد افراد بستری در استان به ۱۹۴ نفر رسید، اما اکنون در پیک دوم با ۲۵۶ نفر بستری مواجهیم که بسیار خطرناک است. 

وی همچنین افزود: جبران خسارت اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان نیاز دارد

Share: