اسماعیل بخشی خطاب به نفتگران: راه همین است و بس؛ اعتصاب، اعتراض، اتحاد

pastedGraphic.png

اسماعیل بخشی از رهبران اعتصابات کارگری هفت تپه، در پیام کوتاهی در توییتر خود خطاب به کارگران نفت نوشت:

از گارگران هفت تپه به کارگران نفت:

با پوست و گوشت و خون مان درد و رنج شما را لمس کرده ایم و می فهمیم، پس بدانید به یادتان، کنارتان و صدایتان هستیم. راه همین است و بس:

اعتصاب، اعتراض، اتحاد

Share: