اطلاعیه جمعی از فعالین حزب کمونیست ایران و کومه له در شهر سنندج

با توجه به آشکار شدن روند اختلافات سیاسی نظری درون حزب کمونیست ایران و کومه له و علنی شدن نظرات راست روانه  و پوپولیستی تعدادی از رفقای کمیته مرکزی در تقابل با استراتزی حزب و صف بندی های آشکار در مقابل دست آوردهای  طبقه کارگر، ما تعدادی از فعالین و هواداران حزب در شهر سنندج به اطلاع میرسانیم در طول سه سال گذشته بارها تغییرات عملکر د سیاسی رهبری کومه له در سیاست برخورد با احزاب بورژوا ناسیونالیست، کنش ها و مواضع تعدادی ازافراد درون حزبی را نقد و ماهیت این نوع مواضع را که در تقابل با منافع طبقه کارگر در جامعه و استراتژی حزب بوده را به صورت شفاهی و کتبی به رهبری و اعضای کمیته مرکزی کومله تذکر دادیم ولی متاسفانه با توجه به انتشار علنی اختلافات سیاسی و همچنین عملکرد سال های اخیر رهبری کومه له کماکان می بینیم رهبری کومه نه تنها به این سیاست خود که در تقابل با استراتزی حزب است ادامه می دهد بلکه خودش به بستر بحران کنونی و عروج بی تفاوتی به نسبت منافع طبقه کارگر زمینه ها یک فضای سکتاریسمی و دفاع کورکرانه از خط سیاسی- انحرافی خود ادامه داده و فضای بی اعتمادی را هم در تشکیلات و هم در داخل شهرهای کردستان با شایعات بی پایه و اساس دامن زده است.  

با توجه به اینکه با شکل گیری حزب کمونیست ایران  و تقویت بیشتر کومه له با نفوذ اجتماعی در جامعه طبقاتی، با اتخاذ سیاسیت های مسئولانه که زمینه ساز اعتماد دراقشار و طبقات فرودست جامعه گردید واین اعتماد با قبول دعوت به اعتصاب ها، اعتراضات انقلابی و مردمی از طرف توده مردم پاسخ مثبت دریافت کرده و معیاری برای قدرت سازماندهی حزب ما در راستای یک آلترناتیو سوسیالیستی و حاکمیت شوراهای مردمی با اتکا به سنت های مبارزاتی و تاریخی این جریان خوشنام میدانیم قدرت این سازماندهی ها حاصل تلاش رفقای کارگر و فعالین کمونیست درون جامعه است. لذا بر این اساس ما فعالین مخفی تشکیلات حزب کمونیست ایران که در راستای تحقق آرمانهای طبقه کارگر جهانی و تقویت حاکمیت شوراهای مردمی و تحقق سوسیالیسم در ایران مبارزه می کنیم و با آگاهی طبقاتی و بحث ها و نوشته های انتشار داده شده در این چند روز اخیر وجود اختلاف نظر سیاسی در درون تشکیلات را مشهود و غیر قابل انکار میبینیم و این اختلاف نظر ها پایه های مادی وزمینه های عینی دارد که از نفوذ حزب در میان طبقه کارگر و تاثیر گذاری آن می کاهد . سکوت در مقابل سیاست سوسیالیسم خرده بورژوایی در جناح راست جا خوش کرده و در تقابل با منافع طبقه کارگر است و حزب را از رسالت تاریخی خود باز میدارد.

 لذا اعضای حزب باید با اتخاذ سیاستی مسئولانه و طبقاتی  و با توجه به این واقعیت که حزب کمونیست ایران و کومله که افق روشنی در پیش روی طبقه کارگر برای دست یابی به حاکمیت شورایی در برنامه ش را دارد، راسخانه و مقاوم  در مقابل گرایشات راست روانه و انحرافات سیاسی در کومه له و حزب ایستادگی کنند و زیرا تنها با این روش متمدنانه است که میتوان در برابر سیاست های انحرافی در حزب و کومه له به این بحران سیاسی و تشکیلاتی پایان داد. 

اتحادیه کمونیست ها

 شهریور ماه ۱۳۹۹

Share: