جوانان و دانشجویان مبارز!

درآستانه 16 آذر روز دانشجو  قرار داریم. « روز دانشجو »  سمبل مبارزه برای آزادی، استقلال وعدالت اجتماعی در حافظه تاریخی توده‌های  زحمتکش مردم ایران نقش بسته است .  16 آذر  یکی از جلوه‌های مبارزه توده‌های زحمتکش مردم ایران بویژه جوانان علیه  استبداد و خودکامگی  طبقه حاکم و امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی محسوب میشود . یادواره‌ای  است از مبارزه برای آزادی  و بدست گرفتن  حق تعیین سرنوشت  خویش، همچنین سمبلی است از  مبارزه  دانشجویان برای تحقق آزادی و سوسیالیسم  و دنیائی عاری از ستم و استثمار و زور سرکوب، مبارزه ای که هم چنان ادامه دارد.

امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو میرویم که خیزش انقلابی با پیشگامی  زنان و اعتراضات اجتماعی اقشار مختلف زحمتکشان  که از26شهریور با قتل حکومتی ژینا (مهسا ) امینی و با شعار “زن-زندگی-آزادی- آغاز شد، همچنان ادامه دارد. در این خیزش توده‌ای، زن و مرد، از جوانان و نوجوانان تا سالمندان از کارگر و زحمتکش تا معلمان و استادان و هنرمندان، ملیت‌های مختلف تحت ستم و استثمار تا دگرباشان جنسی  به اشکال مختلف شرکت داشته و دارند. این خیزش عظیم که  دنیا را تحت تاثیر قرارداد و پشتیبانی افکار عمومی مترقی جهان را به همراه داشت، دانشجویان در خط مقدم جبهه نبرد برای رهائی از ستم و استثمار، زور و سرکوب  و تبعیض‌های جنسی و جنسیتی  قرار داشتند وبا مقاومت بی نظیر خود و دادن شهدای بسیار و تحمل گلوله، ضرب و شتم و زندان و شکنجه  نشان دادند که شایسته نام ادامه دهندگان جنبش انقلابی دانشجوئی و وفادار به آرمان‌های انسانی دانشجویانی هستند که در طول تاریخ و در پیکار علیه طبقات ارتجاعی حاکم و امپریالیست‌های پشتیبان آنها برای کسب آزادی و برابری جان فدا کرده اند.

دانشجویان مبارز و انقلابی !

مبارزات پیگیر شما در خیزش  سه ماه اخیر دستاورد های غیرقابل ستاندنی را در برداشته است. از طرفی باوجود اینکه بواسطه سرکوب بی رحمانه  و مقاومت طبقه حاکم تاکنون مانع از آن بوده است تا این خیزش عظیم که تداوم مبارزات و خیزشهای انقلابی چندین ده ساله در کشورمان است به نتیجه قطعی برسد اما مبارزه همچنان ادامه دارد و می‌رود تا اقشار مختلفی از مردم نیز با خواست ها و مطالبات خود به آن بپیوندند .اکنون در استانه 16 آذر 1401 ده‌ها فراخوان و اعلامیه  از سوی دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی از سوی تشکل‌های مختلف کارگری و فرهنگی و مردمی و کمیته‌ها و فعالین محلات و کارگران مختلف و رانندگان کامیون ها و غیره از عموم زحمتکشان و دانشجویان دعوت کرده اند تا در روزهای 14و15و16 آذر دست به اعتصاب و تظاهرات عمومی بزنند. ارتقاء سطح آگاهی، مطالبات وخواست‌های و شعارهای خیزش اخیر به آشکارترین وجهی نشان داد که توده های مردم بویژه جوانان طبقه حاکم و نظام اسلامی را نمی‌خواهند و دیگر نمی‌خواهند به قوانین  ارتجاعی حاکم تمکین کرده  و بار مصائب ناشی از تشدید استثمار وغارت و چپاول همراه با سرکوب و کشتار اقلیتی از مافیای قدرت و ثروت را بر دوش بکشند  .  

رژیم در هراس از  گسترش و رادیکالتر شدن همین حرکت‌ها است که دست به  سرکوب و دستگیری و زندان ده ها دانشجو  در دانشگاه های مختلف کشور زده است و نیروهای  سرکوبگر خود را آشکارا در مقابل مردم به صف کرده، هزاران نفر از جوانان، نوجوانان و کودکان را دستگیر کرده است، صدها نفر را کشته و هزاران  نفر با گلوله های جنگی و ساچمه ای زخمی شده‌اند و فرماندهان  و کسانی که دست‌شان تا مرفق به خون  جوانان مبارز و انسانهای آزادیخواه آغشته است را پشت میکرفون رادیو تلویزیون‌های دولتی میاورد تا فریبکارانه خواست‌های توده های مردم که همانا سرنگونی رژیم حاکم و کسب آزادی و بدست گرفتن سرنوشت خویش است را تحریف و به خواست‌هائی جزئی و صنفی تقلیل دهند. از سوی دیگر دولت‌های امپریالیستی و کشورهای مرتجع منطقه نیز تلاش می‌کنند جنبش انقلابی مردم را از مسیر انقلابی و ضد استثماری و ضد امپریالیستی و آزادیخواهانه آن منحرف و به نفع مطامع و منافع خود تغییر دهند .  در چنین شرایطی وظیفه  دانشجویان مبارز و پیشرو است که  تلاش بکنند، چهره واقعی دوستان دروغین و دشمنان فریبکار در داخل و خارج را که جز منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشند برملا کنند وبا طرح شعار ها و مطالباتی نظیر  شعار عمومی و سراسری سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی   کار- مسکن- آزادی –، آزادی زندانیان سیاسی، ازادی  اندیشه و بیان  و تشکل و تحزب  رفع تبعیضات جنسی و ملی و طبقاتی  زمینه مشارکت توده های کارگر و زحمتکش  بیشتری را برای شرکت سازمانیافته و متحد در مبارزات جاری را فراهم سازند. ما از همه دانشجویان، دانش آموزان و کارگران و مردم زحمتکش دعوت میکنیم  از فراخوان‌های 14و15و16 آذر حمایت کنند و به صفوف جنبش انقلابی بپیوندند. و برای سرنگونی انقلابی نظام ارتجاعی حاکم و تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران مبتنی بر شوراها و ارگانهای مردمی دریک جبهه انقلابی متحد بشوند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران 

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست

13آذرماه 1401