03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

اطلاعیه نهادهای چپ و دمکراتیک!

دعوت به وسیعترین همکاری ها در خارج کشور در آستانه اولین سالگرد جنبش “زن زندگی آزادی” و قتل عمد ژینا!

 بیگمان مبارزات جاری درایران نیازمند همراهی،همکاری،همگرایی وهمبستگی عملی ما درسراسرجهان دارد تا بدل به صدای موثرتری شویم! 

خیزش “زن زندگی آزادی” ادامه خیزشهای دی۹۶و آبان ۹۸ ومبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای ملی و مذهبی، نماد حضور کودکان کار و خیابانی و … در مبارزه جمعی علیه بندگی و تبعیض، ستم و استثمار، فقر و بی مسکنی، که بیش از۴ دهه توسط طبقه حاکمه در ایران بر اکثریت مردم جامعه اعمال شده، بی وقفه در جریان است. تبلور این مهم در شعار ” قدرت به دست مردم” تجلی می یابد و چشم داشتی به دولتها و قدرتهای ارتجاعی جهان نیست. مردم ایران می خواهند سرنوشت خویش  را خود بدست بگیرند و خواهان کسب قدرت به دست توانای خود می باشند. 

۱۶سپتامبر امسال بعد از یکسال کشتار و دستگیری های وسیع توسط دژخیمان حاکم در ایران، کمتر از دوهفته ای به سالگرد خیزش پرشکوه ایران سالروز قتل مهسا “ژینا” امینی مانده است.  

ارتجاع حاکم در ایران از پراکندگی ما تاکنون موفق به حفظ خود بوده است. هر کجا که متحد عمل کردیم ضربه بر پیکر گندیده حاکمان زده ایم. دستگاه حاکم کنونی را مانند رژیم دیکتاتوری شاه و سلطنت باید متحدن به زباله دان تاریخ ریخت.

اما در درون کشورامید، همبستگی فزاینده اجتماعی از فاکتورهای بسیار مهم و مورد پذیرش آحاد جامعه است. جا دارد در خارج کشور نیز فرهنگ همزیستی و پذیرش گوناگونی عقاید و نظرات، فراخوان های تجمعات ۱۶ سپتامبر در سالگرد جنبش “زن  زندگی آزادی” و سالروز قتل ژینا در کنارهم جای گیرند و همراه و هم صدا با جنبش اعتراضی و مبارزاتی مردم در ایران شوند!

نهادهای چپ و دمکراتیک، همه گروههای اجتماعی در برگیرنده فراخوانهای منتشره، تمامی آزادی خواهان و انسانهای شریف و فعالین نهادهای مستقل شهری را فرامی خواند که همگام و متحد با هم در کنار یکدیگر به تجمعات و گردهمائی مبارزاتی و اعتراضی در شهرها و کشورهای مختلف همراه گشته و با اتحاد و مبارزه مشترک بساط جانیان و سرکوبگران حاکم در ایران را برچینیم. 

پیروزی ما در گرو همراهی، همکاری، همگامی در امرتشکل یابی، سازماندهی و مبارزه متحد بدور از هر گونه انحصارطلبی، محدود نگری و گروه گرایی ، منزه طلبی می باشد. صف متحد ما را هیچ نیرو و قدرتی نمیتواند متفرق و به شکست بکشاند. متحد شویم، متشکل شویم و سازماندهی کنیم تا بتوان جامعه را بدست اکثریت مردم برای شادی، رفاه و آبادی بسازیم. 

۱۶ سپتامبر۲۰۲۳ متحد و یکپارچه با دستهای گره کرده بهم، فریاد مبارزات در ایران را رساترکنیم و خواهان آزادی بی قید وشرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و کلیه دستگیر شدگان و خواهان لغو شکنجه و اعدام شویم!

گروه هماهنگی نهادهای چپ ودمکراتیک

يكشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ برابر با ۰۳ سپتامبر ۲۰۲۳