اعتراضات کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان نسبت به پرداخت نشدن ماه ها حقوق

روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۹۹، کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان ، مقابل شرکت و استانداری این استان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. آنها در ادامه سریال اعتراضات‌شان نسبت به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق، حق بیمه و مطالبات دیگر در این محل گردهم آمدند.

یکی ازکارگران شرکت کننده در این تجمع گفت: «ما نیروهای پیمانکار و طرحی، هفت ماه حقوق شرکت آب و فاضلاب روستایی طلبکار هستیم؛ ضمن این که حق بیمه تامین اجتماعی ما از اردیبهشت ماه سال ۹۷ تاکنون پرداخت نشده است.»

وی افزود: «پوشش بیمه تکمیلی نیز از سال گذشته قطع شده و با وجود پرداخت نشدن حقوق، عملا برای درمان بیماری نیز باید مبالغی را به صورت آزاد پرداخت کنیم.»

وی در ادامه اظهار داشت: «تفاوت فاحش نوع پرداخت حقوق نیروهای رسمی، کار معین و پیمانکاری، توسط مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی سبب نوعی چند دستگی بین کارکنان شده است؛ زیرا با وجود عدم پرداخت هفت ماهه حقوق به ما، کارگران رسمی و کارمعین هر ماه به صورت منظم حقوق خود را دریافت می‌کنند.»

این کارگر آب و فاضلاب روستایی خوزستان می‌گوید: «قرارداد نیروهای طرحی از نوع کارگری است، به همین دلیل باید در زمان پرداخت عیدی سال ۹۹، معادل دو پایه حقوق به ما پرداخت می‌شد، اما مسئولان در زمان پرداخت عیدی ما را کارمند حساب می‌کنند و در زمان پرداخت حقوق به ما عنوان کارگری می‌دهند.»

وی افزود: «مطابق نامه صادر شده از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، نیروهای موقت کارگری باید تحت عنوان تامین نیرو جذب شوند؛ اما تمام این کارکنان تحت عنوان نیروهای حجمی پیمانکار به کار گرفته شده‌اند که در واقع پایین‌ترین نوع قرارداد به لحاظ پرداخت مزایا است.»

این کارگر معترض درخاتمه گفت: «شرکت آبفا روستایی خوزستان ۱۸۰۰ نفر نیرو را با قراردادهای مختلف تحت پوشش دارد که به تناسب نوع قرارداد حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند، از این تعداد ۶۳۲ نفر قرارداد طرحی، ۳۵۰ نفر نیروی قرارداد معین، پیمانی و رسمی در این شرکت هستند؛ همچنین ۸۰۰ نفر نیروی آبدار زیر نظر پیمانکاران قرار دارند و شرکت باید چک صورت وضعیت پیمانکاران را صادر کند تا آنها حقوق و بیمه آبداران را پرداخت کنند.»

Share: