امروز شهرهای زیر شاهد اعتراضات خیابانی مردم و دانش آموزان بوده است:

زاهدان، کرج، مریوان، بوکان، تهران.

به دنبال جلوگیری از دفن مخفیانه و شبانه نسرین قادری که با تهدید خانواده همراه بود، مریوان امروز زودتر از نقاط دیگر اعتراضات ضدحکومتی را آغاز کرد. نسرین قادری دانشجوی دکترای فلسفه روز ۱۳ آبان ماه در تهران جانباخت. او بر اثر ضربات باتوم در بیمارستان بستری شده بود. پیکر وی بدون حضور مردم به خاک سپرده شد.
امروز یکشنبه، مردم مریوان با شعار مرگ بر خامنه ای به خیابان آمدند. تصاویری از اعتراضات مردمی در خیابان مردم، و همچنین مقابل مسجد حسن مجبتی منتشر شده است. بنابر گزارش مرکز حقوق بشر کردستان نیروهای امنیتی به مردم حمله کرده و گاز اشک آور شلیک کرده اند. در برخی مدارس نیز اعتراضات صورت گرفته و دانش آموزان مدرسه را به کنترل خود در آورده، روسری ها و پرچم جمهوری اسلامی را سوزانده اند.

در میدانصادقیهیتهرانتظاهرات ضدحکومتی برگزار شده است.

در بسیاری از شهرهای کردستان از جمله مریوان، اعتصاب بازارها ادامه دارد. در خاشنیز بازارها را کره کره ها را پائین کشیده اند.

شعار مرگ بر بسیجی و خامنه‌ای در تشییع پیکر جوانان بلوچ که توسط مزدوران حکومت به قتل رسیدند: