کارکنان رسمی صنعت نفت در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های مسئولین از انجام کارهای جاری خود امتناع کردند. این اقدام در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های مسئولین در ماه‌های گذشته است. طبق فراخوان کارکنان رسمی صنعت نفت هیچ کار تعمیراتی انجام نخواهد شد و نیروهای ایمنی نیز مجوزی پرمیتی صادر نخواهند کرد. واحدهای ستادی نیز تنها اقدامات مربوط به پرسنل را انجام می‌دهند.

کارکنان رسمی صنعت نفت خواهان اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و پرداخت بک پی ‌می‌باشند. آنها همچنین خواهان حذف مالیات اضافه بر حقوق و حذف سقف حقوقی می‌باشند. پیش از این کارکنان صنعت نفت خواهان افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت پاداش بازنشستگی شده بودند. این کارکنان پیش از این خواستار بهبود خدمات رفاهی، بهداشت، درمان و ابطال اساسنامه صندوق نفت شده بودند.

اعتراضات ادامه دار کارکنان رسمی صنعت نفت

کارکنان رسمی صنعت نفت پیش از این در شهریور و مهر، آبان و آذرماه نیز در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های مقامات وزارت نفت چندین روز در اعتصاب بودند. اما هر بار مقامات دولتی به آنها وعده محقق کردن خواسته‌هایشان را داده بودند.

خیزش سراسری همچنان ادامه دارد

خیزش سراسری صدمین روز خود را پشت سر گذاشت. اکنون بر همگان واضح شده است، شرایط هیچگاه به قبل از آغاز قیام برنخواهد گشت. اعدام معترضین نشان داد که این حکومت تنها زبان قهر را می‌فهمد و هرگونه مماشات با آن تنها به جری‌تر شدن و پیشروی خامنه‌ای خواهد انجامید.

با استمرار قیام، آتش زدن مراکز حکومت و مجازات نیروهای سرکوبگر افزایش چشمگیری داشته است. این وضعیت نشان‌دهنده تغییر فاز و تعرضی شدن اقدامات جوانان معترض است. گسترش و تعمیق اعتراضات نشان می‌دهد، حکومت در بن‌بست قرار گرفته و مردم عزم جزم برای تغییر این حکومت دارند.