کارگران ابنیه قم و همدان نسبت به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایای خود توسط پیمانکار اعتراض دارند. این کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری، مسئول نگهداری از خطوط راه‌آهن می‌باشند. صاحبان شرکت‌های پیمانکاری به دلیل قراردادهای موقت هرگونه اعتراض را با اخراج پاسخ می‌دهند. به همین دلیل بسیاری از کارگران برای حفظ شغل خود مجبور به سکوت هستند. این کارگران خواستار نظارت شرکت راه‌آهن بر عملکردهای غیر قانونی پیمانکار می‌باشند.

یکی از کارگران ابنیه قم و همدان در رابطه با مشکلات با پیمانکار و عدم نظارت شرکت راه‌آهن می‌گوید:

«هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنیم و علارغم اینکه چند روز از آغاز مردادماه گذشته هنوز حقوق خرداد و تیرماه خود را دریافت نکرده‌ایم. وضع موجود شرایط زندگی را برایمان سخت کرده است. در عین حال شرکت هنوز حق اعیاد غدیر (۶۰۰ هزار تومان) و قربان (۵۰۰ هزار تومان) کارگران را نپرداخته است.»

دریافتی کارگران ابنیه قم و همدان ۳ میلیون کمتر از سایر نواحی

کارگران ابنیه قم و همدان بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند. به گفته آنها، میزان دریافتی هر کارگر با روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار نزدیک به ۶.۵ میلیون تومان می‌شود. این دریافتی حداقل ۳ میلیون تومان کمتر از سایر همکارانشان در نواحی ریلی کشور می‌باشد.

کارگران ابنیه قم و همدان پیش از این بدون حضور پیمانکاران به صورت رسمی مشغول بکار بودند و از امکانات شرکت راه‌آهن نیز استفاده می‌کردند. اما با آمدن پیمانکاران همه مزایای گفته شده حذف شد. در حال حاضر دستمزد و سایر مزایای کارگران کاهش یافته و به موقع نیز پرداخت نمی‌شود.

کنترل سپاه بر شرکت‌های پیمانکاری

در حال حاضر امکان بهبود شرایط شغلی همه کارگران بخصوص کارگران ابنیه قم و همدان وجود دارد؛ اما سران حکومت با تاسیس شرکت‌های پیمانکاری به سرقت دستمزد اندک کارگران اقدام می‌کنند. شرکت‌های پیمانکار در کنترل سپاه و آقازاده‌ها می‌باشد. به همین دلیل هرگونه مخالفت با آنها را یک اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌کنند. سرقت دستمزد کارگران پیمانکاری باعث افزایش و گسترش نارضایتی در سطح جامعه شده و بی‌تردید آتشفشان ملتهب اعتراضات به زودی فوران خواهد کرد.