اعتراض کارگران روزمزد پتروشیمی چوار نسبت به ماهها تاخیر در پرداخت دستمزد

به گفته منابع کارگری در ایلام، کارگران روزمزد پتروشیمی چوار از دریافت نکردن مطالبات مزدی خود اعتراض دارند. آنها می‌گویند: «دستمزد اردیبهشت ماه برای هیچ‌یک از کارگران واریز نشده است.»

کارگران ادامه دادند: «دستمزد فروردین ماه نیز فقط برای عده‌ای بصورت علی‌الحساب واریز شده است. ضمن این که دستمزدی که فروردین ماه واریز شده به اندازه مزد سال قبل است. ما نگران هستیم که چرا افزایش ۳۹ درصدی مزد ۱۴۰۰ از ما دریغ شده است.»

این کارگران که حدود ۳۰۰ نفر می‌باشند، تحت مسئولیت پیمانکار شاغل هستند. آنان نسبت به تاخیر همیشگی در پرداخت دستمزدها اعتراض دارند. کارگران می‌گویند: «کارگر روزمزد بایستی به محض تمام شدن کار، دستمزد خود را دریافت کند. ما ۱۵ روز از هر ماه سر کار هستیم. اما دستمزد را با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنیم.»

پاس کاری کارگـران روزمزد پتروشیمـی چـوار بین کارفرما و پیمانکار

یکی از کارگران روزمزد پتروشیمی چوار می‌گوید: «هرچه دوندگی کردیم پاسخ روشنی نگرفتیم. وقتی به کارفرمای مادر مراجعه می‌کنیم، می‌گویند همه صورت وضعیت‌ها را تسویه کرده‌ایم. مسئولیت تاخیر در پرداخت دستمزد با پیمانکار مربوطه است. وقتی سراغ پیمانکار می‌رویم، می‌گویند پول نیست و باید مطالبات از کارفرمای مادر گرفته شود. واقعا نمی‌دانیم دیگر به کجا پناه ببریم؟»

وی همچنین از عدم پرداخت مزایای مزدی معترض است. این کارگر می‌گوید: «بین دستمزد کارگران صاحب فرزند و کارگران مجرد، معمولا فرقی نیست. چرا که مزایای مزدی را به کارگران روزمزد پرداخت نمی‌کنند.»

کارگران روزمزد پتروشیمی چوار خواستار پرداخت منظم دستمزدهایشان هستند. آنان می‌گویند: «وقتی دستمزد روزمزدی را با تاخیر زیاد می‌گیریم، زندگی‌مان با مشکل مواجه می‌شود. امیدواریم پرداخت‌ها روی روال معمول قرار بگیرد. ضمن این که خواستار اعمال افزایش دستمزد سال جاری برای همه کارگران روزمزد هستیم. براساس قانون بایستی همه مطالبات شورای‌عالی کار شامل حال ما شود.»

کارگران در خاتمه از اداره کار و نهادهای دولتی در ایلام می‌خواهند به وضعیت دستمزدها و مطالبات آنها رسیدگی کنند. همچنین تبعیض موجود میان کارگران گروه‌های مختلف از میان برداشته شود.

Share: