کارگران سد کبوتر لانه کنگاور نگران وضعیت معیشتی و امنیت شغلی خود به دلیل اختصاص نیافتن بودجه برای پایان ساخت سد می‌باشند

کارگران سد کبوتر لانه در شهرستان کنگاور به هنگام بازدید وزیر نیرو ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه شدند. پروژه ساخت این سد که به آناهیتا نیز شهرت دارد بیش از ۱۲ سال است، آغاز شده اما کمتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. عمده‌ترین علت پیش نرفتن ساخت سد نبود اعتبار است. گفته می‌شود اتمام سد نیاز به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. در همین راستا دستمزد کارگران نیز در زمان‌های مشخص شده پرداخت نمی‌شود.

یکی از کارگران سد کبوتر لانه در رابطه با پرداخت نشدن دستمزد خود و همکارانش می‌گوید:

«تاخیرهایی که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران ایجاد شده است با کار سخت و دشواری که کارگران هر روز انجام می‌دهد همخوانی ندارد. چراکه کارگران این پروژه که از شهرهای مختلف استان برای کار به پروژه سد کبوتر لانه یا آناهیتا آمده‌اند، برای تامین معیشت خانواده‌های خود نیازمند دریافت به موقع حقوق‌های خود هستند»

کارگران اولین قربانیان پراخت نشدن بودجه

کارگران سد کبوتر لانه از وزیر نیرو خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند. زیرا اولین قربانیان اختصاص ندادن بودجه کارگران هستند. در حال حاضر وضعیت معیشتی این کارگران وخیم است و آنها برای گذران زندگی مجبور به گرفتن قرض از سایرین هستند. امنیت شغلی کارگران سد کبوتر لانه نیز در خطر است زیرا هر لحظه احتمال اخراج آنها بدلیل توقف پروژه امکان دارد.

یکی از کارگران ضمن ناامیدی ازکمک دولت به بهبود وضعیت خود و سایر همکارانش می‌گوید:

«کارگران سدکبوتر لانه همچنان چشم انتظار کمک دولت برای پرداخت مطالباتشان هستند؛ کارگران امیدوارند وزیر نیرو صدای آنها را در بازدیدی اخیر خود از سد شنیده باشد.»

دیرکرد در پرداخت دستمزد، استثمار دوچندان کارگران است. از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار می‌کنند. از سوی دیگر با دیرکرد در پرداخت، ارزش آن کمتر می‌شود. در واقع دستمزدی کمتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت می‌شود.

سران حکومت با سرقت ثروت‌های عمومی فقر را در جامعه نهادینه کرده‌اند. کارگران اولین قربانیان این چپاول حکومتی هستند. آنها به خوبی می‌دانند، علت فقر کارگران و سایر اقشار مردم، دزدی‌های سران حکومت ولابی‌های تحت حمایت آنها می‌باشد.