کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر خواستار اجرای درست طرح همسان‌سازی دستمزدهای خود شدند. این کارگران نسبت به نحوه اجرای همسان‌سازی که در جریان است اعتراض دارند. به گفته کارگران، مجتمع کشت و صنعت کارون از نظر مالی در وضعیت خوبی است. اما مدیران شرکت به بهانه کمبود منابع مالی از پرداخت کامل رقم همسان سازی حقوق به کارگران خودداری می‌کند.

یکی از کارگران در رابطه با نحوه اجرای همسان‌سازی می‌گوید:

«قرار بود در آخرین جلسه‌ای که به دنبال اعتراض کارگران شکل گرفت، با تشکیل هیاتی برای بررسی مطالبات کارگران با مقایسه‌سازی با شرکت‌های همتراز و مشابه، همسان‌سازی برای کارگران کشت و صنعت کارون در چند مرحله اجرایی شود.»

نارضایتی کارگران از اجرای مرحله اول طرح

وی در ادامه با اشاره به نارضایتی کارگران این مجتمع از اجرای مرحله اول این طرح تصریح می‌کند:

«۲ شاخص مدت زمان بیمه‌پردازی و مبلغ بیمه‌پردازی عوامل تعیین‌کننده در فرمول محاسبه همسان‌سازی حقوق است. بنابراین مبلغ همسان‌سازی برای هر کارگر کشت و صنعت کارون از پیش تعیین شده و بر اساس میزان سابقه پرداختی و آورده‌ای که داشته، محاسبه شده است.»

در اواسط خرداد ماه ۱۴۰۱ کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر با برگزاری چندین روز تجمع اعتراضی خواستار اخراج مدیرعامل و اجرای همسان‌سازی دستمزدها شده بودند.

سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران کـشت و صنعت کارون

کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر طی چند سال گذشته در شرایط سخت معیشتی به‌سر برده‌اند. در حال حاضر طرح تبدیلی وضعیت کارگران به صورت درست اجرا نشده است. همین موضوع روی پرداختی دستمزد آنها تاثیر زیادی دارد. گرانی و تورم سرسام‌آور چند هفته گذشته نیز زندگی این کارگران را بسیار سخت‌تر کرده است.

یک از کارگران مجتمع کــشت و صنـعت کـارون شوشتر در توضیح وضعیت سخت زندگی خود و همکارانش می‌گوید: «مطالبات کارگران این شرکت، تبدیل وضعیت پرسنل فصلی، تامین نیرو، قراردادها و همچنین همسان‌سازی حقوق‌است. قرار بود در آخرین جلسه‌ای که در محل فرمانداری شهرستان به دنبال اعتراض کارگران شکل گرفت. هیاتی برای بررسی مطالبات کارگران با مقایسه‌سازی با شرکت‌های هم‌تراز و مشابه تشکیل شود. تا کارگران به مطالبات خود برسند که هنوز اجرا نشده است.»

شرکت کــشت و صنعت کارون در سال ۱۳۵۲ تاسیس شده و دارای ۲۵ هزار هکتار مزرعه نیشکر است. این شرکت در شمال خوزستان در مجاورت شهرستان‌های شوشتر، گتوند و دزفول قرار دارد.