اعتراض کارگران «کاشی میبد» نسبت به عدم پرداخت سه ماه مزد معوقه خود

 کارگران کاشی میبد در توضیح مطالبات معوقه و حقوق وصول نشده خود گفتند: «مطالبات مزدی ما مربوط به طلب ماههای تیر، مرداد و شهریور سال جاری میشود. همچنین کارفرما تمامی کارگران شاغل در این واحد تولیدی را از یک هفته پیش به مرخصی فرستاده است

کارگران معترض کارخانه «کاشی میبد» تاکید دارند که هیچکدام در جریان این تصمیم مدیریت نبودهو از این میترسند که مبادا مشکلات کارخانه در این مدت کوتاه رفع نشود. آنها میگویند که هنوز مشخص نیست مرخصی اجباری در حد یک هفته باقی بماند و ممکن است با توجه به شرایطی که بر این کارخانه حاکم است، این وضعیت ادامهدار شود.

به گفته کارگران، عمدهترین دلایلی که از سوی کارفرما برای تعطیلی موقت این دو واحد عنوان میشود، کمبود نقدینگی است؛ موضوعی که صرفا برای ساکت کردن کارگران و تمکین به وضعیت موجود است.

کارگران معترض کارخانه کاشی میبد میگویند: «در پیگیری وضعیت کارخانه و مطالبات مزدیمان ناچار شدیم روز پنجشنبه (۱۹ مهرماه ۱۳۹۷) مقابل فرمانداری شهرستان میبد دست به اعتراض صنفی بزنیم تا با این روش صدای خود را به مسئولان شهرستانی برسانیم

در اعتراض کارگران بیان میشود که آنها خواهان بازگشایی کارخانه و دریافت معوقات مزدی خود هستند و برای چندمین بار از تریبون رسانههای داخلی از مسئولان خواستهاند تا به مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش رسیدگی کنند، افزودند: «همه مسئولان در جریان مشکلات کارخانه کاشی میبد و کارگرانش قرار دارندبنابراین بر پایه این اظهارات از سوی کارگران در کارخانه کاشی میبد، به نظر میرسد که در دولت، مسئولان مربوطه در این مدت هرگز بدنبال حل این مسئله کارگران نبودهاند و همچنان این موضوع لاینحل باقی مانده است.

Share: