اعتراف تلویزیونی حکومتی ها در برابر زنان؛ و نقش دانشجویان در پیشبرد اعتراضات علیه حجاب اجباری

در برنامه ی تلویزیونی شبکه چهار صداوسیما جمهوری اسلامی تحت عنوان مناظره اندیشوران علوم انسانی با موضوع؛ “مناسبات حجاب و سیاست در ایران”، مهدی نصیری  مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان به عنوان نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی و حسین سوزنچی به عنوان دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم به بحث حول حجاب و لزوم اجباری نبودن آن در جامعه به بحث و گفتگو پرداختند. هر دو مناظره کننده در این بحث بر اساس مستندات و دلایل مختلف از جمله برای حفظ کلیت نظام و یا حفظ دین و مفهوم حجاب، با توجه به اشاره کردن به اعتراضات علیه حجاب در سطح جامعه و مخالفت بیش از 70 درصد جامعه با مقوله حجاب اجباری، مسئله نرمشی قهرمانانه در رویکرد حکومت در مورد حجاب اجباری را پیش کشیدند.

اعلام موضع دو نماینده حکومت در برنامه تلویزیونی صدا و سیما که تک تک اجزاء آن باید تحت نظارت و به تائید دستگاههای امنیتی و تیم هایی که به اتاق های فکر جمهوری اسلامی وصل هستند برسد، نشان از ابعاد جدی این طغیان جامعه علیه حجاب اجباری دارد. جنبش نوین رهایی زنان، در تمام این سالها با مبارزات پیوسته خود از همان ابتدای سال 57 تا کنون در مقابل حکومت زن ستیز و قوانین نرینه سالار اسلامی قد علم کرده و موجب آن شده که جمهوری اسلامی در مقابل این موج اعتراضی وسیع زنان، در جبهه هایی کاملا عقب نشینی کند و یا حداقل شکافی عظیم میان جناحهای حکومتی بیندازد بر سر نوع رویکرد مناسب منافع نظام با زنان.

بنابراین،در برهه کنونی آنچه دارای اهمیت بسیار است لزوم بر دوام مبارزات جنبش نوین رهایی زنان و قدرت عینی و مادی آن در به زانودرآوردن حکومت و در صدر آن مبارزه برای لغو ضد انسانی و زن ستیز حجاب اجباری است که به تنهایی یکی از ارکان اسلام سیاسی است. برای خلاصی از این قانون مرتجع و نرینه سالار حکومتی علیه زنان و تحقق آزادی پوشش به عنوان حق پایه ای افراد، باید با گسترش اعتراضات علیه حکومت منشور خواستها و مطالبات زنان را هر چه وسیعتر در برابر جمهوری اسلامی قرار داد.

دانشجویان همواره نه تنها در جریان مبارزات علیه حجاب اسلامی حضور داشتند، بلکه محور و سازمانده این مبارزات پیشرو در متن جامعه نیز بوده اند و به تعبیری در جریان مبارزات علیه حجاب موجب پیشرویهای بزرگی در جنبش نوین رهایی زن و دانشجویی شدند. در جریان اعتراضات اخیر دانشجویان به حجاب که تبعیض جنسیتی را محوریت مبارزات خود قرار داده است، مناسبت هایی از جمله؛ 8 مارس روز جهانی زن و همچنین 23 اردیبهشت را به عنوان روزهای برای بیان رادیکال ترین شکل این مبارزات علیه قوانین اسلامی قرار داده و موجب این شدند تا حکومت این چنین عقب نشینی ای را که در 42 سال عمر حکومت بی سابقه بوده را انجام دهد.

Share: