اعتصابات سراسری کارگران صنایع نفت “کمپین ۱۴۰۰”

“به خانه میرویم، هرچقدر خواستید، میتوانید، به جایمان کار کنید”

” ما برده نیستیم و دیگر به این بردگی تن نخواهیم داد”

pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png
pastedGraphic_2.png
pastedGraphic_3.png
pastedGraphic_4.png
pastedGraphic_5.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_7.png

” همه می شینیم تا حقمونو بگیریم”

کارگران صنایع نفت خواهان افزایش دستمزدها تا ۱۲میلیون تومان، حق ایجاد تشکلهای مستقل از دولت و کارفرما، ایمنی محیط کار، لغو قوانین وحشیانه مناطق ویژه اقتصادی، علیه دور بودن محلات کار از شهر و امکانات شهری، علیه پیمانکاران سودجو و چپاولگر، پایین آمدن هر روز بیشتر قدرت خرید کارگران و کل جامعه، عدم اجرای پروتکل های سازمان بهداشت جهانی و از جمله سرباز زدن از واکسیناسیون رایگان و سریع مردم، دزدی‌ها و اختلاس ها، امنیتی بودن محیط های کارند، اعتراض کارگران به استثمار مضاعف از طرف پیمانکاران سود جود است، هیچگونه امنیت شغلی ندارند و همواره زندگی و معیشت آنها در خطر جدی است.

شورای همراهی با آلترناتیو کارگری، از اعتراضات و اعتصابات کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قویا حمایت کرده و با تمام توان صدای اعتراض و اعتصابات و خواسته های کارگران را به گوش جهانیان، تشکلهای کارگری و مترقی جهانی رسانده و همبستگی آنها را از مبارزات کارگران در ایران جلب مینماید.

زنده باد همبستگی و اتحاد سراسری کارگران !

Share: