اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه ۷ مردادماه، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در محوطه این شرکت و گروهی دیگر از آنها در محل کارخانه الکل سازی این مجموعه، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، برای هفدهمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند. همچنین گروهی دیگر از این کارگران در محل کارخانه الکل سازی این مجموعه دست به تجمع زدند.

تجمع این کارگران در حمایت از مطالبات کارگران بخش الکل سازی صورت گرفته است.

بنابر این گزارش، مسئولین کارخانه الکل سازی از تجمع و اعتراض کارگران این مجموعه جلوگیری می‌کنند.

کارگران هفت تپه اهم مطالبات خود را پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون کارگران و تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری، عنوان کردند.

Share: