09/06/2023

اعتصاب کارکنان معدن مس تخت‌گنبد سیرجان 

کارکنان معدن مس تخت‌گنبد سیرجان در اعتراض به عدم دریافت دستمزد‌ و نبود بیمه مناسب دست به اعتصاب زدنداین اقدامات بهتر و موثرتر است اگر همگام با سایر مردم آزادیخواه و جوانان شجاع که در میدان مبارزه برای حقوق همه شهروندان ایران حضور دارند، صورت پذیرد

شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱