شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب در پتروشیمی آبادان خبر داده است. بنابر این گزارش از روز گذشته چهارم دیماه کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به فضای امنیتی ایجاد شده در محل کار خود و نامه های تهدید آمیز برای کارگران معترضی که در تجمعات قبلی حضور داشتند، وارد اعتصاب شدند و امروز صبح دیگر کارگران این پالایشگاه به اعتصاب پیوسته و مجتمع به حالت تعطیل در آمده است. خواست فوری این کارگران پایان دادن به احضارها و تهدیدات امنیتی است. اعتراض این کارگران درتجمعاتشان به بدتر شدن وضع معیشتی خود بوده است.
شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت اعلام کرده از اعتراضات این همکاران حمایت و پشتیبانی میکند و بر پایان دادن به فضای امنیتی در محیط های کار و و احضارها و تهدیدات کارگران معترض و پاسخگویی فوری بر مطالبات معیشتی آنان تاکید دارد.
در روز گذشته پانزده نفر از کارگران ارکان ثالثی در پارس جنوبی که قصد تجمع برای پیگیری مطالباتشان را داشتند بازداشت شدند. شورای سازماندهی بر آزادی فوری بازداشت شدگان تاکید کرده است. این شورا تمامی کارگرن شاغل در بخش های مختلف نفت را به پیوستن و حمایت از اعتراض همکاران خود در پتروشیمی آبادان فرا خوانده و تاکید کرده است: پاسخ دستگیری و اعدام اعتصابات سراسری است.