اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و تیراندازی هوایی برای متفرق کردن کارگران

روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، سومین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای پیگیری مطالبات‌شان ادامه یافت.

در این تجمع، کارگران بخش کشاورزی و بخش زیربنایی خدمات شرکت نیشکر هفت تپه، حضور داشتند. تجمع‌کنندگان، روبروی گیت ورودی در برابر دفتر حراست شرکت، به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند.

بنابه خبرهای منابع کارگری در نیشـکر هفت تپـه، ماموران نیروی انتظامی از ورود ۳ نفر از کارگران جلوگیری نمودند. همچنین یکی از ماموران پاسگاه که گفته می‌شود رئیس پاسگاه بوده، برای متفرق کردن کارگران اقدام به تیراندازی هوایی می‌کند. نیروهای امنیتی، همزمان، کارگران اعتصابی را به خارج از در ورودی شرکت فرستادند، اما کارگران به اعتراض خود ادامه دادند.

کارگـران نیشـکر هفت تپـه از شروع سال ۱۴۰۰، هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این ندادن حقابه، کشاورزی این شرکت را با خطر نابودی روبرو کرده است. امری که شغل و معیشت کارگران را به خطر انداخته است.

اقدامات و توطئه‌های مدیرعامل سابق و مقامات حکومتی علیه کارگران نیشکر هفت تپه

بنابه گفته کارگران این مجتمع، عوامل اسدبیگی با پشتیبانی مقامات استانی، فشار بر کارگران را افزایش داده‌اند. آنها اقدام به دسیسه‌های مختلف از جمله نپرداختن دستمزدها، ندادن حقابه و خارج ساختن اموال شرکت نموده‌اند. تلاش حکومت، امنیتی کردن فضای شرکت و خنثی کردن موفقیت کارگران و ایجاد تفرقه در صفوف آنان است.

آنها برای پیشبرد اهداف خود حتی به تهدید جانی کـارگران هفت تپـه پرداخته‌اند. کارگران اعلام کرده‌اند اگر کوچکترین اتفاقی برای یکی از کارگران بیفتد، عواقب آن با دادستان و مقامات امنیتی استان است.

کارگران ادامه می‌دهند که هوشیارانه و با قدرت و متحدانه در برابر این دسیسه‌ها ایستاده‌اند. آنان اولین تلاش‌شان حفظ هفت تپه در دفاع از زندگی و معیشت‌شان می‌باشد.

از دیگر خواسته‌های کارگران، تعیین‌تکلیف فوری وضعیت مدیریت شرکت و فرستادن یک نفر از سوی دولت می‌باشد. همچنین اعلام کرده‌اند که اگر فورا معضل بی‌آبی حل نشود و دستمزدشان پرداخت نگردد، اعتراضات خود را گسترش خواهند داد.

بازگشت بکار همکاران اخراجی، بسته شدن پرونده‌های امنیتی و پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات، دیگر مطالبات فوری کارگران است.

هم اکنون وضعیت نیشکر هفت تپه اضطراری است و کارگران دیگر بخش‌های این مجتمع بایستی از این اعتصاب حمایت کنند.

Share: