اعتیاد به بازی در اواسط سال 2018 به عنوان اختلال روانی شناخته خواهد شد

سازمان بهداشت جهانی (WHO) در نظر دارد اعتیاد به بازی را به عنوان یک اختلال روانی در فهرست بیماری های بین المللی معرفی کند که در اواسط سال 2018 منتشر خواهد شد.
به گزارش اسپوتنیک، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در نظر دارد اعتیاد به بازی را به عنوان یک اختلال روانی در فهرست بیماری های بین المللی معرفی کند که در اواسط سال 2018 منتشر خواهد شد.
اعتیاد به بازی در پیش نویس اصلاح شده نسخه 11 از طبقه بندی بین المللی بیماری ها به عنوان یک اختلال و بیماری جای خواهد گرفت. به عنوان مثال بازی های کامپیوتری و ویدیویی که این بازی ها کنترل شخص بازی کننده را در دست می گیرند و باعث می شوند که اولویت بازی برای بازی کنندها نسبت به بقیه اولویت ها ارجحیت پیدا کند.
با توجه به نظر سازمان بهداشت جهانی برای تعیین تشخیص اختلالات بازی باید الگوهای رفتاری که تاثیر بر روابط شخصی، خانوادگی، اجتماعی، آموزشی، حرفه ای و یا سایر زمینه های زندگی بیمار می گذارد را برای حداقل یک سال را مشاهده کرد.

Share: