اعدام نكنيد

نامه سهیل عربی از درون زندان در اعتراض به صدور احکام صادره محمد_رجبی سعید_تمجیدی و  اميرحسين مرادى در همبستگی با فریاد جامعه ایران علیه اعدام

« دوباره قد بکش 

دوباره قد بکش 

تا اوج فواره .

نگو این ابر بی بارون نمی گذاره.

بلندترین لغو اعدام را فریاد زدیم  واین فریاد تا حذف مجازات اعدام و شکست دستگاهی که پاسخ عدالتخواهی مردم را با طناب دار و مسلخ می دهد ادامه دارد. ما مردم آزادیخواه ایران دیگر به فجایع عادت نمی کنیم.ص وعمق فاجعه اینجاست که مجازاتهای وحشتناک تر شامل آسیب دیده ترین افراد  جامعه میشود.وضعیت آنها که باعث فقر و نابسامانی در این سرزمین شده اند را با امثال سعید تمجیدی،محمد رجبی.و سیامک مقیمی ها که زندگی را مطالبه کردند و محکوم‌ به مرگ شدند.

 مقایسه کنید خاوری ،عبدالی،شمس، رفسنجانی هاکجا هستند وامیر حسین مرادی ،حسین ریحانی وآبانی ها کجا.

ما با خشونت و بی عدالتی ما با ظلم به آسیب دیدگان جامعه مخالفیم و از تمام مردم جهان می خواهیم چشم بر روی این جنایتها نبندند و پناه بی پناهان باشند. این فریاد تا حذف مجازات اعدام و آزادی تمام زندانیان‌سیاسی ادامه دارد و تا حذف این قوانین ضد بشری توفانهای ما هم ادامه دارد.وحتما مردم آزاری برای جلادان عواقب سنگینی خواهد داشت ما مردم ایران در برابر ستمگری وبیداد گری می ایستیم و این جوانها را سالم به خانه و جامعه باز می گردانیم. نه فقط با اعدام مخالفیم بلکه با محبوس نمودن آنها دراین تخریب گاه مخالفیم .نگهداری جوانان معترض و عدالتخواه که اکثر آنها دانشجو و یا کارگر هستند کنار سارق و فروشندگان مواد مخدر آسیب به تمام جامعه است .این زنجیره انسانی محکم تر و بلند تر می شودوقفل قفسها را می شکند.»

نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره.

نخواب وقتی که خون از شهر سرازیره.

سهیل عربی

پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

زندان تهران بزرگ

Share: