به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران

نزدیک صد  سال پیش هشت هزار کارگرمتشکل، زنان ومردان تحت شورای متحد سراسری کارگران ایران با پرچم های سرخ، روز اول ما ه مه، روز همبستگی جهانی کارگری را جشن گرفتند و … ادامه خواندن به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران