نتیجه یک نظرسنجی جدید حاکی از آن است که محبوبیت رئیس جمهور آمریکا به موازات ادامه جنگ اوکراین و نگرانی ها از تورم و افزایش بهای سوخت در آمریکا، به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
تسنیم به نقل از هیل، نتیجه یک نظرسنجی نظرسنجی جدید حاکی از آن است که محبوبیت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به موازات ادامه جنگ اوکراین و نگرانی ها از تورم و افزایش بهای سوخت در آمریکا، به 40 درصد کاهش یافته است.
در نظرسنجی جدید ان بی سی نیوز 55 درصد شرکت کنندگان گفتند عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهور را قبول ندارند.
در نظرسنجی قبلی ان بی سی نیوز که در ماه ژانویه (دی) انجام شد محبویت بایدن 43 درصد ثبت شد و این در حالیست که 54 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که عملکرد بایدن را نمی پذیرند.
در نظرسنجی جدید ان بی سی نیوز، از هر 10 نفر آمریکایی 7 نفر تاکید کردند که اعتمادی به توانایی بایدن در مدیریت درگیری ها بین روسیه و اوکراین و دیگر کشورهای غربی ندارند.
همچنین 8 نفر از هر 10 نفر در این نظرسنجی گفتند که نگران آن هستند که درگیری اخیر به افزایش قیمت بنزین برای آمریکایی و شروغ جنگ اتمی منجر شود.