افغانستان وآموزش ما

هرچقدر شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا در ویتنام و فرار از فرودگاه سایگان برای حاکمان کاخ سفید  غم انگیز ومایه آبروریزی بود، فرار شتابزاده اشان از کابل باعث خند ه ی … ادامه خواندن افغانستان وآموزش ما