امید اسدبیگی بازداشت شده است.

در پی اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه و اعتراضشان به آزاد بودن امید اسدبیگی و همچنین از طرفی به علت اقدامات مخرب خاندان اسدبیگ و تاخیر در پرداخت حقوق و تخلفات عمده دیگر و نیز سنگ اندازی در مسیر خلع ید از جمله تهدید برخی کارشناسان، تلاش برای رشوه دادن برای تغییر برخی گزارشات علیه این خاندان و بخش خصوصی، امید اسدبیگی به دستور قضائی بازداشت شده است.

اخبار تکمیلی و تاییده بر این خبر، متعاقبا اعلام خواهد شد. در صورت صحت این خبر این پروزی بزرگی برای کارگران هفت تپه خواهد بود. تا قدم های بعدی و پیروزی های بعدی دست از مبارزه برنخواهیم داشت.

پیام همکاران

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

Share: