اهید خداجو فعال کارگری برای گذراندن ۵ سال حبس احضار شد

ناهید خداجو فعال کارگری و از کارگران بازنشسته، چون از مطالبات خود و دیگر کارگران دفاع نموده است، به شش سال حبس محکوم و طی احضاریه ای از سوی اجرای احکام اوین، با لحنی تهدیدآمیز، به وی مهلت داده شده تا ظرف پنج روز خود را به زندان معرفی کند. آن هم در شرایطی که محیط زندان های کشور بدلیل شیوع کرونا بشدت خطرناک است.

صدور و تأیید این نوع احکام، سندی بی چون و چرا در اثبات خصلت ضدکارگری و ضدانسانی حاکمیت سرمایه داران است و تماماً در راستای سرکوب طبقه کارگر ایران، صورت می گیرد.

Share: