اورا اعدام کردند

نوید افکاری کارگر،ورزشکار و شورشگری علیه ظلم وستم  نوید به احتمال زیاد زیر شکنجه کشته شد و جنایتکاران حاکم، شتابان،هراسناک و شبانه او را به خاک سپردند. مرتجعان هیچگاه از … ادامه خواندن اورا اعدام کردند