سازمان ثبت و احوال ایران اعلام کرد: روند کاهش فرزندآوری در ایران در مقایسه‌ی آمار سال ۱۴۰۰ و آمار مشابه سال ۱۳۹۹ متوقف شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار ثبت احوال ایران، در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در ایران متولد شده است. همچنین، بر اساس این آمار رسمی، در سال گذشته، ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند. 

در حالیکه آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان ثبت و احوال ایران حاکی از آن است که روند فرزندآوری در ایران، در سال ۱۴۰۰، در مقایسه با سال پیش از آن کاهش ناچیزی داشته است و «بدین ترتیب روند کاهش موالید در ایران متوقف شده» است، بخشی از این آمار، حاکی از آن است که در سال گذشته، ۱۴۷۴ نوزاد از مادرانی ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند. بر اساس  كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌، افراد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند. 

بر اساس آمارهای رسمی موالید منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران، در سال ۱۴۰۰، از مجموع متولدان، ۵۷۱ هزار و ۲۵۶ پسر و ۵۳۴ هزار و ۸۱۶ دختر بودند. بر اساس این آمار، نسبت جنسی ۱۰۶.۸ بوده است. به عبارتی، در مقابل تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر ۱۰۶.۸ نوزاد پسر به دنیا آمده است.

بر اساس همین آمار، ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادرانی در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۹ سال به دنیا آمده‌اند. گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۹ سال، در گروه‌های پرخطر برای فرزندآوری محسوب می‌شوند.

در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمار ثبت و احوال ایران، بیشترین تعداد نوزادان متعلق به گروه‌های سنی مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله بودند. در مجموع ۳۰۱ هزار و ۳۶۹ نوزاد متعلق به مادران در این رده سنی هستند. 

مادران در گروه‌های سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، با کاهش شمار فرزندآوری نسبت به گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ سال، در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به دنیا آوردند.

شمار فرزندان متولد شده از مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز در مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۲ نوزاد بوده است.

در این آمار، افزایش فرزندآوری در مادران گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله قابل مشاهده است. در سال ۱۴۰۰، تولد ۴۷ هزار و ۵۹۸ نوزاد از مادران گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله به ثبت رسیده است که نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۹) از افزایش ۷ درصدی برخوردار است.

۳۷۵۶ نوزاد نیز از مادران در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله متولد شدند. با وجود اینکه این رده سنی در گروه پرخطر فرزندآوری به شمار می‌رود، آمار تولد نوزادان در مادران گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن، ۱۲ درصد افزایش یافته است. مادران گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله نیز در سال گذشته ۲۵۵ فرزند به دنیا آورده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس جداول آماری سازمان ثبت و احوال ایران، میزان فرزندآوری، در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ نسبت به ماههای پایانی سال ۱۳۹۹ در همه گروه‌های سنی شتاب گرفته است. بر اساس این گزارش، «سیاست‌های تشویقی و امتیازات اقتصادی در نظر گرفته شده برای اقشار فقیر» می‌تواند عاملی برای افزایش شتاب فرزندآوری در ایران محسوب شود.

براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، سال گذشته (۱۴۰۰)، آمار مرگ در ایران، ۵۳۶ هزار و ۱۰۹ نفر بوده است که سهم مرگ مردان ۲۹۸ هزار و ۵۲۸ نفر و سهم مرگ زنان ۲۳۷ هزار و ۵۸۱ نفر بود.

 مقایسه آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۰ با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶، پیش از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، نشان  می‌دهد که میزان فوتی‌ها در سال ۹۷، ۳۷۷ هزار و ۱۹۳ مورد و در سال ۹۶، ۳۷۶ هزار و ۶۷۸ نفر مرگ بوده است. آمار مرگ و میر در سال‌های ۹۶ و ۹۷،‌ تفاوت چندانی نداشته است اما در سال‌های اخیر پس از شیوع ویروس کرونا، آمار مرگ ومیر در ایران با شیب تند مواجه شده است.

در مقایسه آماری زاد و ولد و مرگ و میر در سال گذشته، بر اساس داده های سازمان ثبت احوال، تفاضل آمار زاد و ولد و مرگ‌ ومیر سال گذشته نشان می‌دهد: ۵۶۹ هزار و ۹۶۳ نفر به جمعیت کشور اضافه شدند که این میزان رشد طبیعی جمعیت ۷ دهم درصدی را نشان می‌دهد.