مردم و جوانان معترض در خیابان ولیعصر تهران با شعار «این‌همه سال جنایت مرگ بر این ولایت!» به خیابان‌ها آمده و بر علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت شعار دادند. این تظاهرات در نوزدهمین شب اعتراضات سراسری مردم صورت گرفت. رانندگان خودروها نیز با زدن بوق ممتد از تظاهرات جوانان در خیابان ولیعصر تهران حمایت کردند. مردم و جوانان معترض با تجمع در خیابان‌ ولیعصر نشان دادند که عزم به تغییر این حکومت بسته‌اند و از آن کوتاه نخواهند آمد. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه در هراس از گوشمالی توسط مردم جرات نزدیک شدن به آنها را ندارند.