طی روزهای اخیر، علی حیدرپور و آیدین آراسته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. همچنینکوروش خزائی شهروند بازداشتی، توسط دادگاه به یک سال حبس محکوم شد.

 هرانا، علی حیدرپور در تهران بازداشت شداین شهروند ۲۰ ساله، در جریان اعتراضات سراسری در خیابان شریعتی تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع او در طول یک ماه تنها دو بار تماس تلفنی داشته است و همین مساله باعث افزاشی نگرانی خانواده اش شده است.

همچنین روز پنجشنبه ۲۴ آذرماه، آیدین آراسته شهروند ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

از سوی دیگر، کوروش خزائی، شهروند بازداشتی توسط دادگاه به یک سال حبس محکوم شد.

آقای خزائی در تاریخ ۴ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در شهرک اندیشه تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.