بازدید شتابان هیئت دولت از هفت تپه در ترس از گسترش اعتصاب؛ حلقه اعتراضی کارگران

دولت و دیگر نهادهای حکومتی تا آنجا که می‌توانستند با هدف خسته کردن کارگران هفت تپه نسبت به اعتراض و اعتصاب آنها سکوت کردند. با پافشاری و پایداری کارگران در ادامه اعتراض و اعتصاب، در روز شصت و ششم از این اعتراضات، هیئتی از سوی دولت اقدام به بازدید از شرکت نیشکر هفت تپه کرد.

دولت در شرایطی اقدام به این بازدید کرده است که شمار زیادی از کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت هپکو در اعتصاب و اعتراض هستند. آنها در هراس از فراگیر شدن اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف تولید، شتابان اقدام به این بازدید کرده‌اند.

در بازدید روز گذشته هیئت دولت، میثم زالی معاون وزیر صمت و معاون کل دادستانی نیز حضور داشتند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که نزدیک به هفتاد روز در اعتصاب برای رسیدن به مطالبات‌شان به سر می‌برند، حضور این هیئت در هفت تپه را به صحنه دادخواهی از تضییع حقوق پایه‌ای شان و فشار‌ی که بر خانواده‌ کارگران وارد می‌شود، تبدیل کردند.

جنبه تماشایی و در عین حال دردناک بازدید هیئت دولت از شرکت نیشکر هفت تپه، آنجا بود که نمایندگان دولت در محاصره اعتراضی کارگران خشمگین قرار داشتند. کارگران از نگاه امنیتی حاکمیت به خوزستان به طور عام و به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به طور خاص، انتقاد داشتند و نفرات بازدید‌کننده در موضع دفاعی قرار گرفته و حرفی برای گفتن نداشتند.

لازم به ذرک است که روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۹۹، کارگران شرکت نیشکر هفـت تپه در مقابل درب فرمانداری شوش به تجمع خود ادامه دادند. کارگران اعلام کردند که تا رسیدن به مطالبات به اعتصاب ادامه خواهند داد.

در تجمع  و اعتصاب روز چهارشنبه، کارگران هفـت تپه به اظهارات جهانگیری، معاون روحانی که مخالفت خود را با پذیرفتن نمایندگان کارگران در مجلس اعلام کرده بود، واکنش نشان دادند و گفتند که مگر کارگران چیزی بیشتر از مطالبات‌شان می‌خواهند. جهانگیری به نمایندگان مجلس گفته است که گوش کردن به حرف کارگران، آنها را پررو و سطح مطالبات‌شان را بیشتر می‌کند.

Share: