بازنشستگان و مال باختگان بورس؛ بمب های ساعتی

کسب وکار ایرانیان به دلیل پیامد انتشار ویروس کرونا ، ادامه تحریم های اقتصادی آمریکا و نیز سیاستهای اقتصادی ناکارآمد و جنگ بر سر قدرت میان احزاب وگروههای سیاسی داخل کشور به بدترین روزها رسیده است.

درحالی که انتظار می رفت با آمدن بایدن پرچم تحریم از بالا به پایین کشیده شود اما این اتفاق نیفتاده و شهروندان ایرانی با یورش سهمگین تورم افسار گسخته در نخستین ماه سال 1400 دست به گریبان شده اند. تهیدستان ایرانی ومزد وحقوق بگیران به ویژه بازنشتگان که امیدی به یافتن کار و افزایش درآمد ندارند این روزها اندوهگین و خشم آلودند. واقعیت این است که شتاب تورم بسیار بالاتر از شتاب نرخ مزدها است و قدرت خرید ها مثل برف اب می شوند. از سوی دیگر شرایط بازارهای سرمایه ، پول ومسکن و سکه وارز نیز مبهم و راز آلود شده اند و از همه بازارها بدتر وضعیت بازار سرمایه یاهمان بورس است. درحالی که کارشناسان ونیز مدیران دولتی به ویژه وزیر اقتصاد و رییس بورس امیدوار بودند در سال تازه بورس از کساد و رکود دور شود اما چنین اتفاقی رخ نداده است. این روزها خرده پاهای فعال در بورس تهران برای فرار از زیان بیشتر می خواهندسهام خود را حتی با زیان بفروشند اما خریدار نیست. مدیران بورس نیز با فشار به بانک مرکزی می خواهند نرخ بهره بانکی را کاهش دهند که با مقاومت بانکها روبه رو شده اند چون در این وضعیت آنها نیز آسیب جدی خواهند دید. برآیند ونتیجه روزهای بد بازنشستگان و اسیب دیدگان بورس موجب شده است آنها در رفتارهایی تازه به شرایط اعتراض کنند. با وجودی که خبرگزاری های رسمی ونیز رسانه های ایرانی به هردلیل از این اعتراض ها که به شکل های گوناگون بازتاب دارد خبری نمی نویسند اما این دلیل بر نبودن اعتراض ها نیست. در چنین روزهایی پر از آشوب سیاسی داخلی بر سر کسب منصب ریاست جمهوری میان دوجناح سیاسی اصلی حاکم بر سپهر سیاست ایران ونیز روزهای سخت گفت وگو با غرب بر سر برداشتن تحریم ها به نظر می رسد نباید نارضایتی گروههای اجتماعی نادیده گرفته شده و تصور شود مشمول مروز زمان می شوند. انباشت شدن تنگناها و بسته شدن روزنه های امید بر روی ناراضی ها از وضعیت موجود اقتصادی به ویژه دوگروه یادشده می تواند به روزهای پر خطر تبدیل شود. مدیران ارشد اداره کشور یادشان باشد که تاباندن نور امید به تاریکی های روزهای گروههای اجتماعی وظیفه اصلی انها است.

s24

Share: