رئیس بانک جهانی خسارت فیزیکی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اوکراین بر اثر تهاجم روسیه تا امروز را حدود ۶۰ میلیارد دلار تخمین زد. “دیوید مالپاس” رئیس بانک جهانی روز پنجشنبه گفت: خسارت فیزیکی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اوکراین بر اثر تهاجم روسیه تاکنون به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده که با ادامه جنگ، بیشتر هم خواهد شد. وی در کنفرانس بانک جهانی در مورد نیازهای کمک مالی اوکراین، افزود که این برآورد اولیه هزینه های خسارت “کمی” شامل هزینه های اقتصادی رو به رشد جنگ برای اوکراین نمی شود. الپاس گفت: «البته جنگ هنوز ادامه دارد؛ بنابر این، این هزینه ها در حال افزایش است.»