برخی از زندانیان آزاد شده افغان اکنون بدنبال قتل قاضی های زن هستند

پس از آنکه طالبان در ماه اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفت، زنانی که به عنوان قاضی در این کشور خدمت می کردند مجبور به فرار و مخفی شدن از ترس قصاص شدند زیرا طالبان بسیاری از زندانیان محکوم را آزاد کردند که برخی از آنها به جرم قتل محکوم شده بودند.

اسپوتنیک، یکی از خانم های قاضی گفت که در دوران حرفه ای خود صدها مرد را به دلیل خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز، قتل و شکنجه محکوم کرده است. با این حال، چند روز پس از آنکه طالبان کنترل شهر او را در دست گرفت و هزاران جنایتکار محکوم از زندان آزاد شدند، وی تهدید به مرگ شد و مجبور شد بلافاصله با خانواده اش فرار کند.

وی افزود: برای خروج از شهر با ماشین، برقع پوشیده بودم تا کسی مرا نشناسد. خوشبختانه ما از تمام ایست های بازرسی طالبان* عبور کردیم. کمی بعد از رفتن آنها، همسایه ها به او گفتند که چند شکارچی طالبان به خانه او آمده بودند و با توصیف آنها، او بلافاصله فهمید که چه کسی به دنبال او است.

یکی دیگر از زنان افغان گفت که متخلفی که همسر خود را کشته بود تهدید کرده بود که پس از آزادی از زندان نیز با او چنین خواهد کرد. در آن زمان، تهدیدهای او را جدی نمی گرفت اما پس از روی کار آمدن طالبان، تماس تهدید به قتل دریافت کرد.

Share: