دیشب در صد و سی و هفتمین روز اعتراضات مردم به مناسبت جشن های سده، در خیابان ها آتش روشن کردند و شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای» و سایر شعارهای اعتراضی را سر دادند. چند محله تهران، سنندج، بوکان، مشهد، شیراز، اصفهان، زرین شهر، کرمان، اصفهان و یزد، از جمله مناطقی بود که در خیابان ها علیه حکومت شعار داده شد.